Minőségpolitika

Főoldal /  Minőségpolitika

A S-System Service Kft. olyan hatékony minőség-, környezetirányítási-, munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási és információbiztonság irányítási rendszert vezetett be és működtet, amely garantálja szolgáltatásainak állandó, kifogástalan minőségét, irányítási rendszerének folyamatos fejlesztését, a vonatkozó jogszabályi előírások betartását és Megbízóinak megelégedettségét.

Az S-System Service Kft. minőségpolitikájának középpontjában a MEGBíZó áll.

Az S-System Service Kft. minőségpolitikájának alapkövei

 • Magas színvonalon kíván megfelelni az általa nyújtott szolgáltatásokkal szemben támasztott követelményeknek,
 • Szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése,
 • Beszállítóink teljesítményének folyamatosan figyelemmel kísérése,
 • Munkatársak folyamatos szakmai továbbképzése, a munkakultúra fejlesztése, a technikai fejlődés rövid időn belüli vállalati alkalmazása.

Legfőbb célunk, hogy szolgáltatásaink minősége mindenkor feleljen meg a megbízóink által meghatározott és elvárt igényeknek.
Erőforrásaink közül legfontosabbnak az embert tekintjük, közreműködésükkel, képzésükkel folyamatosan fejleszteni tudjuk szolgáltatásunk minőségét. Az S-System Service Kft. vezetősége „megbízó”-nak tekinti a meglévő és leendő Megbízói mellett a tevékenységére ható külső érdekelt feleit is.

A céljaink elérése érdekében:

 • Megbízóink elégedettségét folyamatosan figyelemmel kísérjük,
 • Erőfeszítéseket teszünk piaci pozíciónk folyamatos javítására,
 • Beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal szemben magas minőségi követelményeket támasztunk
 • Folyamatos szakmai továbbképzéssel biztosítjuk a megrendelői elvárások teljesítését
 • Megrendelői által támasztott minőségi követelmények túlszárnyalására törekszünk
 • A szükséges erőforrásokat biztosítja és fejlesztjük, a szolgáltatás minőségének fejlesztése érdekében információk elemzésén alapuló döntéshozatallal biztosítjuk az európai minőségi normáknak való megfelelést.
 • Elvárásunk, hogy minden munkatársunk személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá Társaságunk sikeréhez.

Az S-System Service Kft. környezetpolitikájának alapkövei

 • Tevékenységeink feleljenek meg a jogszabályi követelményeknek és más vállalat kötelezettségeinknek
 • Rendszeresen felülvizsgáljuk tevékenységeink környezeti hatásait, és azt hogy a jelentős kedvezőtlen hatások milyen eszközzel csökkenthetők.
 • Tevékenységük során, ahol csak lehet, a fő hangsúlyt a környezetkárosítás megelőzésére helyezzük.
 • Az elvégzett és rendszeresen felülvizsgált kockázatértékelések alapján megelőzzük a kedvezőtlen eseményeket.
 • Figyelemmel kísérjük környezeti politikánk végrehajtását.
 • Beszállítóink és alvállalkozóink környezeti teljesítményét is értékeljük, és figyelembe vesszük kiválasztásuknál.
 • Elősegítjük az alkalmazottak és vezetők minőségi-, környezetvédelmi tudatosságának fejlődését.

Kiemelt figyelmet fordítunk:

 • A működés során keletkezett hulladékok előírások szerinti kezelésére,
 • a takarítási szolgáltatások során a környezetvédelmi előírások naprakész ismerete és maradéktalan betartása
 • a jelenlegi irodai hulladékkezelésünk további korszerűsítésére,
 • természetidegen anyagok használatának csökkentésére.

Az S-System Service Kft. munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási politikája

Munkavégzésünk során az alábbiakra különleges figyelmet fordítunk:

 • A biztonságos, egészséges, sőt komfortos munkahely megteremtéséhez, fenntartásához szükséges erőforrások biztosítására.
 • A feltételek kialakításánál a munkatársi igények figyelembe vételére.
 • A technológia, az eszközök, az anyagok kiválasztásánál az egészségvédelmi, biztonsági szempontok szem előtt tartására.
 • Társaságunk tevékenységére vonatkozó, az egészséget és a munkabiztonságot érintő jogszabályi, hatósági, vevői előírás maradéktalan teljesítésére. Ennek érdekében biztosítjuk a jogszabályi változások naprakész nyomon követését, törekszünk a hatóságok szakembereivel való korrekt együttműködésre.
 • A külső előírások figyelembe vételével működésünk munkabiztonsági, munkaegészségügyi követelményeinek meghatározására, és gyakorlati megvalósítására, a megfelelőség folyamatos értékelésére. A biztonságos munkakörülmények megteremtése érdekében folyamatos információ ellátására a követelményekről, a szükséges változásokról.
 • A potenciális balesetveszélyes helyzetek folyamatos vizsgálatára, a megelőzési és elhárítási intézkedések meghatározására, ezzel a kockázatok kézbentartására.
 • Az alvállalkozók bevonásával munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági elveink, követelményeink ismertetésével az alvállalkozók telephelyünkön dolgozó munkatársai számára is biztosítjuk a rendszer nyújtotta előnyöket.
 • Munkatársaink maguk, és egymás iránt érzett felelősségére, a vezető munkatársak, és a társaság iránt érzett elkötelezettségére alapozva az MSZ 28001:2008 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer követelményeinek való megfelelésre, a balesetek, sérülések és az egészségkárosodás megelőzésére, illetve a rendszer folyamatos fejlesztésére.

Az S-System Service Kft. információbiztonsági politikája

A társaság tevékenységének elsődleges célja, hogy ügyfelei elégedettek legyenek a társaság által végzett tevékenységekkel. Ezt két fő cél elérésével kívánjuk realizálni:

 • a vevők számára megbízható és biztonságos partner legyen a Kft.;
 • a vevők részére tartós, jó minőségű megoldásokat szállítson a Kft.

Ennek elérése érdekében a cégvezetése törekszik arra, hogy:

 • a társaság működésének biztonságát minél magasabban szinten tartsa, különös tekintettel az általános értelemben vett információk biztonságára;
 • a társaság az ügyfelek igényeinek, lehetőségeinek és környezetének minél részletesebb figyelembe vételével alakítsa ki javaslatát az alkalmazható megoldások részleteivel kapcsolatban.

Információbiztonság

A Kft. vevőinek és saját információinak sértetlensége, bizalmassága és elérhetősége rendkívül fontos a fenti elsődleges cél szempontjából.

Az információbiztonság célja a társaság tevékenysége során bekövetkező biztonsági incidensek okozta károk csökkentése és megelőzése, valamint az üzletfolytonosság biztosítása.

Ezért fontos, hogy az információkat veszélyeztető kockázatokat folyamatosan kezelje a társaság. Ehhez azonosította a veszélyeztetett információs vagyont, meghatározta a kockázatokat és a maradványkockázatok szintjét, amelyet a védelmi intézkedések megvalósításával biztosított. A kockázatok kezelését a társaság folyamatosan végzi.

A cégvezetés fontosnak tartja továbbá, hogy a társaság maradéktalanul megfeleljen a hatályos jogszabályi, szabványi követelményeknek, valamint a vállalt vevői követelményeknek.

A cégvezetés az információbiztonsági alapvetéseit a társaság egészére nézve fogalmazta meg.

A társaság hatékony WEB bázisú nyilvántartási rendszert alkalmaz, amely a vevői kapcsolatfelvételtől a projektek teljesítéséig nyomon követi a folyamatokat, és egyben garantálja a szolgáltatások gyors, stabil és kifogástalan minőségét.